Trung tâm văn phòng lưu động tại Paris La Defense

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

4 Place de la Défense


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

La Grande Arche, Paroi Nord


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

Le Belvédère


Văn phòng lưu động
từ 11,60 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

9/11, allée de l'Arche


Văn phòng lưu động
từ 11,60 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

171 bis, avenue Charles de Gaulle


Văn phòng lưu động
từ 7,20 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

191-195 avenue Charles de Gaulle


Văn phòng lưu động
từ 11,30 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

65 rue des trois fontanot


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

4th and 5th floor


Văn phòng lưu động
từ 8,20 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

Le Véronèse


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

6 Rue Duret


Văn phòng lưu động
từ 13,20 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

54/56 avenue Hoche


Văn phòng lưu động
từ 15,70 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

28 rue de l'Amiral Hamelin


Văn phòng lưu động
từ 13,20 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

27/29 Rue Raffet


Văn phòng lưu động
từ 12,00 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

23, rue Balzac


Văn phòng lưu động
từ 12,00 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

115 rue Cardinet


Văn phòng lưu động
từ 12,00 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

104 avenue Albert 1er


Văn phòng lưu động
từ 10,10 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

12/14, Rond-Point des Champs-Elysées


Văn phòng lưu động
từ 13,20 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

90-92 Route de la Reine


Văn phòng lưu động
từ 11,30 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

72 rue du Faubourg


Văn phòng lưu động
từ 14,20 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

54 rue de Londres


Văn phòng lưu động
từ 14,20 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

18 rue Pasquier


Văn phòng lưu động
từ 12,00 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

26-28 rue de Londres


Văn phòng lưu động
từ 13,20 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

88 ter avenue Général Leclerc


Văn phòng lưu động
từ 7,20 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

126 avenue du General Leclerc


Văn phòng lưu động
từ 14,20 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

103 Rue De Grenelle


Văn phòng lưu động
từ 12,00 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

13 rue Camille Desmoulins


Văn phòng lưu động
từ 7,90 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

7 rue de la Paix


Văn phòng lưu động
từ 13,20 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

7 rue Meyerbeer


Văn phòng lưu động
từ 15,70 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

27 avenue de l'Opéra


Văn phòng lưu động
từ 13,20 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

9, rue du Quatre Septembre


Văn phòng lưu động
từ 12,00 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

6-8 rue du 4 septembre


Văn phòng lưu động
từ 7,90 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

140 bis, rue de Rennes


Gọi ngay
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

40 rue du Louvre


Văn phòng lưu động
từ 15,70 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

6 rue Auguste Comte


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Nhu cầu cao
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

SNCF Station


Văn phòng lưu động
từ 15,10 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

Zac du Cornillon Nord


Văn phòng lưu động
từ 8,20 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

44 Rue Jean Mermoz


Văn phòng lưu động
từ 9,10 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

11 rue de Cambrai


Văn phòng lưu động
từ 9,10 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

37-39 Avenue Ledru Rollin


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

13 avenue Morane Saulnier


Văn phòng lưu động
từ 5,40 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

Les Diamants - Building B


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

Les Mercuriales- Tour Levant


Văn phòng lưu động
từ 9,10 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

7, rue Le Bouvier


Văn phòng lưu động
từ 6,30 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

5 Rue Charles de Gaulle


Văn phòng lưu động
từ 11,00 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

5 avenue Carnot


Văn phòng lưu động
từ 7,90 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

1 Rue Georges Stephenson


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

Building A


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

Orlytech zone, Building 516


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

Cours Pierre Vasseur


Gọi ngay
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

4-6 rue des Chauffours


Văn phòng lưu động
từ 7,60 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

18 Place Des Nympheas


Văn phòng lưu động
từ 6,60 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

Le Dôme


Văn phòng lưu động
từ 9,10 €
Văn phòng lưu động tại Paris La Defense

22 place de la Gare


Văn phòng lưu động
từ 7,60 €

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Paris La Defense.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280