Trung tâm không gian văn phòng tại Rockaway

Làm việc ở bất cứ đâu trong một giờ, một ngày, một tuần, một tháng hay nhiều năm.
Đơn giá được tính theo đầu người mỗi ngày theo hợp đồng 24 tháng, tùy tình trạng sẵn có.

Toàn bộ trung tâm
Lọc theo:
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

100 Enterprise Drive


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

2001 Route 46


Văn Phòng từ $12.60 - $17.30
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

55 Madison Avenue


Văn Phòng từ $11.40 - $15.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

101 Eisenhower Pkwy, Suite 300


Văn Phòng từ $10.30 - $14.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

51 JFK Parkway


Văn Phòng từ $21.40 - $29.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

999 Riverview Drive


Văn Phòng từ $12.70 - $17.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

233 Mt. Airy Road


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

830 Morris Turnpike


Văn Phòng từ $21.40 - $29.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

28 Valley Road


Văn Phòng từ $15.40 - $21.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

100 Connell Drive


Văn Phòng từ $12.10 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

90 Washington Valley Road


Văn Phòng từ $14.20 - $19.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

20 Commerce Drive


Văn Phòng từ $13.60 - $18.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

One Gateway Center


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

Park 80 West


Văn Phòng từ $15.30 - $21.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

1200 Route 22 East


Văn Phòng từ $11.00 - $15.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

One International Blvd.


Văn Phòng từ $9.10 - $12.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

140 E Ridgewood Avenue


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

1 Meadowlands Plaza


Văn Phòng từ $18.00 - $22.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

30 Knightsbridge Road


Văn Phòng từ $11.60 - $14.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

50 Tice Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

411 Hackensack Ave


Văn Phòng từ $18.10 - $24.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

33 Wood Avenue South


Văn Phòng từ $14.40 - $19.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

400 Rella Blvd


Văn Phòng từ $17.80 - $24.50
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

221 River Street


Văn Phòng từ $19.20 - $26.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

2500 Plaza 5


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

101 Hudson Street


Văn Phòng từ $25.00 - $34.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

317 George Street


Văn Phòng từ $14.00 - $19.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

787 Eleventh Avenue


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

413 West 14th St.


Văn Phòng từ $43.60 - $60.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

434 W. 33rd Street


Văn Phòng từ $28.40 - $35.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

1 Bridge Plaza


Văn Phòng từ $14.70 - $20.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

5 Penn Plaza


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

35 Bay Street


Văn Phòng từ $27.00 - $37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

200 Vesey Street


Văn Phòng từ $25.60 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

275 Seventh Avenue


Văn Phòng từ $23.00 - $31.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

99 Hudson Street, 5th Floor


Văn Phòng từ $25.60 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

111 W. 19th Street


Văn Phòng từ $28.40 - $35.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

101 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

1501 Broadway


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

1740 Broadway


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

112 W. 34th Street


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

100 Church Street


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

104 West 40th Street


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

165 Broadway


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

1325 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $24.50 - $33.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

1250 Broadway


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

140 Broadway


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

1177 Avenue of the Americas


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

14 Wall Street


Văn Phòng từ $16.70 - $22.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

80 Broad Street


Văn Phòng từ $14.40 - $19.80
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

57 West 57th Street


Văn Phòng từ $31.20 - $42.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

One Rockefeller Plaza


Văn Phòng từ $28.40 - $39.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

41 Madison Avenue


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

136 Madison Avenue


Văn Phòng từ $25.60 - $35.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

260 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

77 Water Street


Văn Phòng từ $23.20 - $31.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

411 Lafayette Street


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

287 Park Ave S


Văn Phòng từ $34.60 - $47.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

340 Madison Avenue


Văn Phòng từ $35.40 - $48.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

387 Park Avenue South


Văn Phòng từ $29.60 - $40.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

100 Park Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

415 Madison Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

477 Madison Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

21st Floor


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

230 Park Ave


Văn Phòng từ $35.40 - $48.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

250 Park Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

555 Madison Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Nhu cầu cao
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

245 Park Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

405 Lexington Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

445 Park Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $46.40
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

600 Third Avenue


Văn Phòng từ $21.80 - $30.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

747 Third Avenue


Văn Phòng từ $33.70 - $42.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

845 Third Avenue


Văn Phòng từ $24.90 - $34.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

197 State Route 18 South


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

300 Cadman Plaza West


Văn Phòng từ $21.70 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

175 Pearl Street


Văn Phòng từ $27.00 - $37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

41 Flatbush Ave.


Văn Phòng từ $27.00 - $37.20
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

The Falchi Building


Văn Phòng từ $21.70 - $29.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

70 Church Street


Văn Phòng từ $9.30 - $11.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

73 Market Street


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

520 White Plains Road


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

118-35 Queens Blvd.


Văn Phòng từ $23.70 - $32.60
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

Princeton Forrestal Village


Văn Phòng từ $10.70 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

175 Huguenot Street


Văn Phòng từ $14.50 - $18.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

7 Skyline Drive


Văn Phòng từ $12.40 - $17.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

50 Main Street


Văn Phòng từ $14.50 - $19.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

100 Overlook Center


Văn Phòng từ $10.70 - $14.80
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

103 Carnegie Center Drive


Văn Phòng từ $13.00 - $17.90
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

777 Westchester Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

Rye

411 Theodore Fremd Avenue


Văn Phòng từ $16.80 - $23.10
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

1129 Northern Blvd.


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

1979 Marcus Avenue


Văn Phòng từ $14.50 - $20.00
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

4400 Route 9 South


Văn Phòng từ $12.90 - $17.70
Văn phòng có đủ dịch vụ tại Rockaway

125 Half Mile Road


Văn Phòng từ $12.90 - $16.10

Tìm hiểu thêm về các trung tâm của chúng tôi tại Rockaway.
Gọi ngay cho chúng tôi theo số: HCMC:+84 28 3823 6280